پله و پله گرد مهندی ساز

پله و پله گرد معمول ترين وسيله ى ارتباطى بين دو سطح با ارتفاع متفاوت مى باشد. در صورت طراحى و اجراى صحيح و درست مى توان پله اى در ساختمان به وجود آورد كه در مواقع عادّى كاملاً قابل استفاده و راحت و در زمان بروز حادثه از قبيل آتش سوزى و زلزله، مقاوم و ايمن باشد.
تعداد پله ها به مقدار اختلاف ارتفاع بين دو سطح بستگى دارد. يعنى هر چه ارتفاع طبقه بيش تر باشد، تعداد پله ها بيش تر و هر چه ارتفاع طبقه كم تر باشد، تعداد پله ها كم تر خواهد بود. به صورت كلّى در يك ارتفاع معين، هر چه تعداد پله ى بيشترى استفاده شود، ارتفاع تك پله ها كم‌تر خواهد بود. تعداد پله ها در ساختمان‌هاى مسكونى 16 تا 20 عدد مى باشد.

مدل‌های مختلف پله‌گردپله‌ى دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط
اين نوع پله، متداول ترين پله در ساختمان هاى معمولى مى باشد كه پس از طى يك رديف پله، شخص به پاگرد وسط رسيده و با چرخش 180 درجه اى رديف دوم را طى كرده و به سطح طبقه مى رسد. اين پله به خاطر دو قسمتى بودن، طول زيادى را اشغال نمى كند و پاگرد وسط باعث استراحت شخص استفاده كننده مى شود.

پله‌ى دو طرفه با سه بازو و پاگرد وسط
اين نوع پله اصولاًدر ساختمان هايى كه در آن ها ازدحام تردّد وجود داشته باشد (مانند مدارس) استفاده مى شود. در این مدل يك رديف پله با عرض بيش تر و دو رديف پله با به عرض كم تر در طرفين به بالا ادامه پيدا مى كند.

پله‌ى سه طرفه با سه بازو و دو پاگرد
اين نوع پله داراى سه بازو و دو پاگرد تا سقف مى باشد. از اين نوع پله ها در مكان هايى استفاده مى شود كه ارتفاع طبقه بلند و طول فضاى پله كم باشد به طورى كه نتوان پله ى دوطرفه را اجرا كرد.از فضاى بين اين نوع پله در ساختمان هاى معمولى مسكونى، جهت سكّوى گل و در ساختمان هاى مرتفع آپارتمانى يا اداراى جهت محل آسانسور در نظر گرفته مى شود.

پله‌ى چهار طرف
تفاوت بين پله هاى چهار طرفه و سه طرفه، در يك بازوى اضافه در پله چهار طرفه نسبت به پله سه طرفه مى باشد. در ساير موارد دو پله ى ذكر شده داراى ضوابط يكسانى مى باشند. قابل ذكر است كه اين پله با چهار بازو و سه پاگرد، زيباتر و راحت تر از پله ى سه طرفه است.

پله‌ى مدوَر
اين نوع پله گرد با پيچش و چرخش همراه بوده و براى مكان هايى كه كمبود فضاى محل پله دارند مورد استفاده در گردش، ½ ، در گردش ¼ قرار مى گيرند. مانند پله هاى پيچ و….. .

پله‌ى يك چهارم در گردش
يكى از انواع پله هاى مدوّر، پله ى يك چهارم در گردش بدون پاگرد مى باشد كه سطح كم ترى را نسبت به پله هاى پاگرد دار اشغال مى كند. مقدار چرخش اين نوع پله به اندازه ى يك چهارم محيط دايره (ربع دايره) يا 90 درجه است. در اين نوع پله از تعدادى پله ى صاف و تعداد ديگرى پله ى تغيير شكل يافته تشكيل مى شود.

پله‌ى يك دوّم در گردش بدون پاگرد
در صورتى كه سطحِ كمى براى پله در نظر گرفته شود، از اين نوع پله استفاده مى شود. رديف پله ها از تعدادى پله ى صاف و تعدادى پله ى تغيير شكل يافته تشكيل مى شود. تعداد پله هاى صاف و تغيير شكل يافته به نظر طراح بستگى دارد و هر چه تعداد پله هاى تغيير شكل يافته بيشتر باشد، حركت بر روى آن راحت تر است. مقدار چرخش اين نوع پله به اندازه ى يك دوّم محيط دايره (نيم دايره) يا 180 درجه است.

پله‌ى يك دوّم در گردش در تكرار يك دوّم در گردش
هنگامى كه خواسته شود حركت پله گرد در پله يك دوّم در گردش، راحت تر و از نظر تزيين مطلوب تر باشد از طرح و اجراى پله ى يك دوّم در گردش در تكرار يك دوّم در گردش استفاده مى شود.


پله‌ى پيچ

اين نوع پله به دليل اشغال فضاى كم به فراوانى مورد استفاده قرار مى گيرد. در اين گونه پله ها، تمام پله ها به صورت تغيير شكل يافته ساخته مى شوند.كف پله ها در اين نوع پله، به دور يك ستون كه در مركز پله قرار دارد پيچيده و بالا مى رود.

پله‌ى بيضى
ساختن اين نوع پله در ساختمان هاى معمولى متداول نبوده و اصولاً در ساختمان هاى بزرگ و مجلّل ساخته شده كه از زيبايى خاصّى برخوردار است.طراحى و اجراى اين پله نياز به تخصص و مهارت فراوان دارد.

پله‌ى پيچ تزيينى
اين نوع پله گرد بسته به نوع سليقه، در ساختمان هاى بزرگ اجرا مى شود. اين پله فضاى زيادى را اشغال مى كند و از جمله پله هاى زيبا است. پله ى پيچ تزيينى داراى چشم پله بوده و ممكن است از فلز، چوب و يا بتن و سنگ ساخته شود.

پله‌ى فرار
پله اى است كه در خارج از ساختمان احداث مى شود و مواقع بروز خطر از جمله آتش‌سوزى مورد استفاده قرار مى گيرد.


منبع: http://www.mohandesidl.ir و http://www.anboh-sazan.com
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

موضوعات مشابه