نکات مهم در استفاده از بالابر

عمليات حمل و نقل و جابجايي مواد بخـش مهمـي از فراينـدهاي مختلف تولیدی را تشكيل مي‌دهد. به طور متوسط براي توليد هـر تـن محصول در صنعت 50 تا 45حدود تن مواد جابجا مي شود. امروزه به منظور صـرفه به جـويي در زمـان و هزينـه از بالابر و سایر ابزار حمـل و نقـل مكـانيكي .استفاده می‌كننـد .
هرچنـد مكـانيزه كـردن خطـرات كمتـري را ايجـاد می‌كند اما خطرات جديدتري به تبع آن وارد صنعت مي شـود و ايـن امر در نظر گـرفتن ملاحظـات امنیتی بیشتری را بـراي توليـد ايمـن ضروری می نماید.

از آنجا که بازدهي در عمليات مكـانيزه افـزايش پيدا مي‌كند و ميزان آسيب دیدگی به مراتب کمتر می شود، استفاده از بالابر و سایر ابزار حمل و نقل مکانیکی رایج تر شده است.
طبق آمار سازمان استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی(OSHA) 20 درصد از بیماری ها ناشی از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسيب ديدگي در هر مرحلــه از فراينــدهاي مختلــف حمــل و نقــل وجــود دارد؛ از ايــن رو آموزش به افراد براي انجام ايمـن فعاليتهـاي مختلـف در فراينـدها ي حمل و نقل بسيار ضروري است
در اين مقاله سعي شـده تـا بـا بهـره گيـري از مراجـع معتبـر ، راهنماي مناسبي براي ايمني كار با وسايل بالابر و حمل كننده جهـت استفاده در بخشهاي مختلف صنعت ارائه شود.

در استفاده از بالابر به نکات زیر توجه کنید:

 • ظرفيت بالابرها بين 25/. تا 10 تن متغير است. بعـضاً ظرفيـت بالابرها تا چندين تن نیز می‌رسد .
 • بالابر بايد داراي برچسب بوده و بـر روي آن دسـتورالعملهاي عمليات ايمن مشخص شده باشد.
 • تمام بالابرها بايد به تكيـه گاههـاي خـود محكـم اتـصال دا شـته باشند.
 • تكيه‌گاهها طوري بايد طراحي شوند كه ماكزيمم بار را كنترل و تحمل كنند.
 • شخص راننده بايد بـار را درسـت وقتـي كـه در زيـر بـالابر است، حركت دهد.
 • به هنگام بالابري كسي نبايد زير بار قرار گيرد.
 • بالابر را بايد بررسي كرد تا هرگونه فرسودگي، نقص در قلاب ، طناب سيمي، سيستم ترمز، كليدهاي كنترل مشخص شود.
 • همـه قـسمتهاي بـالابر بـه ويـژه قـسمتهايي كـه تحـت ضـربه و فرسايش قرار مي گیرد د قـدرت و اسـتحكام بـالايي داشـته باشد.
 • طراحي، ابعاد و اندازه بالابر بايد مناسب باشد تا بتوانـد فـشار وارده را تحمل كند .
 • حداكثر ظرفيت مجاز بالابر بايد از طـرف كارخانـه سـازنده بـه طور مشخص و خوانا روي دستگاه نوشته شده باشد .
 • بلند كردن بار بيش از ظرفيت مجـاز مگـر هنگـام ، آزمايش دستگاه، ممنـوع اسـت.
 • قسمتهاي مختلف بدنه و وسـايل انتقـال نيـرو و سـاير لـو ازم داراي استقامت كافي بـوده و از جـنس مرغـوب سـاخته شـده و مقاومت مكانيكي آنها به تصويب مقام صلاحيتدار رسيده باشد .
 • بالابر بايد هر روز توسط متصدي مربوطه بازديد قرار گرفته و حداقل هفته‌اي يك بار به وسيله متخصص مربوطه كه مسووليت كلي و فني آن را به عهده دارد دقيقاً، بازرسي شود هميـشه بايـد بـار بـه طـور ملايـم بـالا و پـايين آورده شـود ، بطوري كه در شروع بلنـد كـردن يـا حـين پـايين آوردن و توقـف ضربه اي به دستگاه وارد نگردد.

بالابر مغناطیسی (برقی)

سیستم طراحی شده در بالابر برقی با استفاده از نیروی الکترومغناطیس کار می‌کند. در استفاده از بالابر مغناطیسی (برقی)به نکات زیر توجه کنید:
 • مدار جريان الكترومغناطيس بايد بـه طـور مطمـئن نگهـداري و حفاظت شده و مقاومت عايق اين مدار به طور منظم مـورد آزمـايش قرار گيرد .
 • كليدهاي كنترل مگنت بايد طوري قرار گرفتـه و حفاظـت شـده باشند كه خود به خود امكان باز شدن آنها و در تيجـه قطـع جريـان مدار موجود نباشد .
 • كابل مدار جريان الكترومغناطيس در موقع بـالا رفـتن و پـايين آمدن مگنت باید به وسيله وزنه تعادل يا قرقره يا وسيله الكتريكي همواره در وضع كشيده شده قرار گرفته باشد .
 • مگنت بلند كننده نبايد هرگز هنگام بيكـاري آويـزان باشـد بلكـه ، بايد روي زمين و يا در محل مخـصوص خـود قـرار گيـرد و در مواقعي كه بالابر براي كارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد مگنت آن بايد از قلاب باز شود .

به منظور جلوگيري از ايجاد خطرات ناشي از سقوط بار در بالابر برقی که به دلیل سوختن فیوزبالابر یا قطع جریان الکتریکی بوجود می آید به نکات زیر دقت کنید:
 • هدايت مگنت ها بايد توسط انبرها يا گيره هايي كه از جنس غيـر مغناطيسي ساخته شده ، انجام شود و كارگران هدايت كننده زير بار قرار نگیرند.
 • به هيچ اشخاص و كارگران ديگر به وجه اجازه ايستادن و يا عبـور از نزديكي محلي كه جرثقيـل مغناطيـسي در آنجـا مـشغول كـار است، ندارند.
 • در بالابرهاي الكتريكي برد كنترل آويزان است.
 • ابعاد برد بالابر از 2/5 تا 7/5 سانتی متر است.
 • بر روي برد كنترل بايد دگمه هـاي بـالابر و پـايين بـه بـصورت متقارن طراحي شود تا بدون نگاه به برد تشخيص دهید كـدام يك بالابر و كدام يك پايين بر است.
 • دگمه ها بطور واضح بايد علامتگذاري شوند.
 • مدارهاي بالابر بايد مجهز به فيوز يا كليد محـافظ باشـند و جعبـه فیوزها بايد در در دسترس باشد.

منبع: www.cemanet.org/safety

 

موضوعات مشابه