بالابر هیدرولیک ، خانگی و آسانسور هر آنچه که باید درباره آن ها بدانید

تاریخچه پیدایش بالابر خانگی ، بالابر هیدرولیک و آسانسور خانگی

تاریخچه پیدایش بالابر و آسانسور خانگی طبـــق شواهـــد تاریخی بالابر هیدرولیک یا آسانســـور امروزی ابتدایی‌تریـــن ماشیـــن ساخت دســـت بشر بوده است و اولین چرخ چاه نیز خود نمونه‌ ای از اولین نوع بالابر است. تاریخچه پیدایش بالابر هیدرولیک به 253سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد و اولیـــن استفاده‌کنندگان از آسانسور مصریان بودند که به وسیله بالابر در اهرام حرکت می‌کردند.
ارشمیـــدس وسیله ای شبیـــه آسانسور را اختـــراع کرد که می توانست یک نفر را تا ارتفاع نه چندان زیاد حمل کند. پـــس از آن تـــلاش برای ساخـــت آسانسور حرکـــت تکاملی خود را به صورت مداوم پیمود؛ اما پایه‌گذار علمی و طراح آسانســـور امروزی «اتـــود» دانشمنـــد و ریاضیدان بزرگی اســـت کـــه توانســـت به وسیله یک قرقـــره بـــزرگ و طناب آسانســـور را طراحـــی کند و طـــر ح ابتدایی یـــک آسانسور را ارائـــه دهـــد. به گونـــه ای کـــه دو وزنه کـــه به وسیله یک طنـــاب به یکدیگر مرتبـــط می شدنـــد، روی قرقره ها بالا و پایین می‌رفتند.

آسانسور و بالار خانگی چه زمانی استفاده شدند

شروع استفاده از آسانسورهای باری و مسافری به قرون وسطی بازمی‌گردد که در صومعه ها و استحکامات نظامی به کار می رفت. در نهایت در سال 850 نخستین آسانسور هیدرولیکی توسط تامپسون بـــرای یک ساختمان چهار طبقـــه ساختـــه شـــد و پـــس از آن کارخانه هـــای بـــزرگ تولیـــد آسانســـور در جهـــان تأسیـــس شدنـــد و تولیـــد آن به انبوه رسید.
بـــر اســـاس آمـــار، در ســـال 2008ایتالیایی‌هـــا بـــا نصـــب 850هزار دستگاه آسانسور و بالابر خانگی رتبـــه نخست آسانسورسوارها را در جهان به خود اختصاص دادند و پس از آن آمریکا با برخورداری از 700هزار دستگاه آسانسور و چین با 610هزار دستگاه رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

تاریخه پیدایش آسانسور و بالابر در ایران

شواهـــد تاریخـــی ایـــران اثبـــات می کنـــد که آسانســـور در مجموعه های منحصربه فرد تخت جمشید، معبد آناهیتا و کـــاخ آپادانـــا پیـــش از زمـــان ارشمیـــدس نیـــز استفاده می شـــده اســـت؛ اما صنعـــت آسانســـور در ایـــران قدمتی80 سالـــه دارد و اولین آسانســـور الکتریکی ایران، در سال 1329بـــرای ساختمـــان بلنـــدی در خیابـــان جمهـــوری (مخبرالدوله) طراحی و ساخته شد.
در ابتـــدا آسانسورهـــای کامـــل و بسته بندی شـــده، وارد ایران می شد و به تدریج در سال 1345اولین کارگاه تولید در و کابین تأسیس شد و در نهایت در سال 1353اولین کارخانـــه آسانسورســـازی در زمینـــی به مساحـــت 40هزار مترمربع واقع در شهر صنعتی البرز قزوین با ظرفیت اولیه تولیـــد 400دستگاه آسانسور به بهره برداری رسید. پس از آن بین سالهای 1354تا ،1357کارخانه های متعددی در زمینـــه تولیـــد و ساخـــت بالابر خانگی و آسانســـور به همراه نصب و فـــروش به نمایندگـــی از کشورهـــای مختلف آغاز به کار کردند.
بعـــد از به ثمـــر رسیـــدن انقـــلاب اسلامی و قبـــل از جنگ تحمیلی به دلیل خروج سرمایه گذاران خصوصی از ایران، شرکتهـــای موجود توســـط وزارت مسکن و شهرسازی و بانـــک صنعت و معدن اداره می شدند که با شروع جنگ و تعطیـــل شـــدن آپارتمانسازی، صنعـــت آسانسور رو به رکـــود رفـــت؛ امـــا به دلیل تحریمهـــای وارد شـــده ساخت قطعـــات یدکی که تا قبـــل از آن از کشورهای خارجی وارد می شـــد، در داخل ایران آغاز شد. پـــس از جنگ، صنعت ساختمان در ایران شروع به رشد کرد و صنعت آسانسور و بالابر هیدرولیک نیز به حرکت درآمد و رونق گرفت.
[h3]جابرینا اولین تولید کننده و فروشنده آسانسور و بالابر هیدرولیک [/h3]
balabar.jpg
شرکت آسانسور «جابرینا» ، با بیش از یـــک دهه تجربـــه در زمینه تولید، نصب و راه اندازی انـــواع آسانسور و بالابر هیدرولیک مفتخر است به عنوان نماینده انحصـــاری در ایران فعالیت کنـــد. از جملـــه خصوصیـــات آسانسورهـــای ایـــن برنـــد می تـــوان به بهینه ســـازی در مصرف انـــرژی، ارائه آسانسورهایـــی بـــا IPهـــای مختلـــف ماننـــد ضدانفجار و استفـــاده از تکنولـــوژی منحصربه فـــرد در انـــواع قطعـــات آسانسور، درها و سیم بکسلها و اتصالات سیم بکسلها اشاره کـــرد. همچنین وجود سیستم اورلـــود (over loud) دیجیتالی فوق پیشرفته برای ظرفیت بیش از گنجایش و سیستـــم محرک (موتور) با کیفیت بالا در این آسانسورها که به صورت پکیج کامل نصب می شوند، دارای مقبولیت جهانی هستند.
بخـــش بازرگانـــی جابرینا با در نظر گرفتـــن نیاز بازار و با همکاری شرکت کرهای تراویس، بالابرهای خانگی مجهزی را وارد کشـــور کرده است که مـــورد تأیید APTA در بخش آسانســـور، بالابر و پله برقی هستنـــد. این بخش پیشنیاز طراحـــی و ساخـــت پله‌برقی‌هـــا را مشخص می‌کنـــد. این بالابر کـــه باعـــث یکسان ســـازی ارزش طبقـــات می شونـــد، بـــه دو صورت نصـــب داخلی و نصـــب خارجی قابل ارائه هستند.

نصب بالابر خانگی و آسانسور

balabar pele.jpg
نصـــب داخلـــی پله برقـــی عبـــارت اســـت از: فرودگاههـــا و مجتمعهای تجـــاری و فضاهایی که هـــوای کنترل شده در آنهـــا وجـــود دارد و نصـــب خارجـــی شامـــل تمـــام ایستگاههـــای مترو، اتوبـــوس و مکانهایـــی است که در معرض هوای آزاد هستنـــد.
بالابر خانگی، طوری طراحی می شوند که در درجه حرارت بین 5تا 120درجه فارنهایت و بـــا وجود گرد و غبار به صورت مرتب کار کنند. همچنیـــن بالابرهای خانگی، علاوه بر اینکه در هوای طبیعـــی آفتابـــی با تابـــش مستقیم نور خورشیـــد، وجـــود رسوبات، گـــرد و غبار، به صـــورت مداوم کار می کنند، در درجـــه هوای بین -10تا 105درجه فارنهایت نیـــز به صورت مـــداوم فعال هستنـــد. ناظران نیـــز به طور منظـــم طراحـــی، مصالـــح، ساخـــت، اجـــرا، نیـــروی کـــار و تستهـــای بالابر خانگی را مطابق با کدهـــا و استانداردهای APTA تأیید می کنند.
balabar-hid.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر: