قرعه کشی جابرینا

سلام ، شما وارد صفحه قرعه کشی جابرینا شده اید . تلفن همراه و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و در قرعه کشی شرکت نمایید .
Number : $tel
Name : $name
post code : $post
address : $adress
number : $number


------------------- "; mail($recepient, $subject, $message, "From: $name <$recepient>" . "\r\n" . "Reply-To: $recepient" . "\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . "\r\n" . "Content-type: text/html; charset=\"utf-8\""); ?>
  • Published
    6 January 2018
  • بازدید از صفحات
    1,198